תקנון

הנני מצהיר, כי ידוע לי, שהשימוש במתקנים של ג'אמפארק נחשבים לספורט אתגרי, ומשכך קיים סיכון למשתמש בהם: סיכון כתוצאה משימוש לא נכון ו/או בניגוד להוראות והנחיות הבטיחות ו/או כתוצאה מנפילה ו/או מעידה וו/או החלקה אשר עלולים לגרום לי (או לילדיי הקטינים) לנזקי גוף, נכות ואף מוות. ידוע לי, כי מדובר בפעילות אתגרית הכרוכה בסיכון מעצם מבנה המותקן ואופן השימוש בו. אני מקבל על עצמי במודע ומרצוני החופשי את הסיכון של נזק ו/או פגיעות ו/או אובדן שעלולים לקרות כתוצאה משימוש במתקני ג'אמפרק, מתוך בחירה חופשית והבנת כללי הבטיחות. בכפוף לכל דין, אני פוטר במפורש את חברת ג'אמפרק ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק, פגיעה או אובדן אשר עלולים להגרם לי (או לילדיי הקטינים) בנסיבות שלהלן:

א. בנסיבות שאין לחברת ג'אמפארק באמצעות מי מעובדיה שליטה עליהן כגון סיכוני כח עליון.
ב. בנסיבות של אי מילוי אחר הוראות הבטיחות ו/או בכל מקרה של רשלנות מצידי, לרבות בעקבות ביצוע תרגילים מסוכנים (סלטות) וקשים ו/או שימוש אסור ו/או לא הולם ו/או לא בטוח ו/או לא אחראי במתקני הפארק.
ג. בכל עניין הנוגע לבטיחותי מרגע הכניסה למתחם ג'אמפרק ועד לרגע היציאה ממנו.

<< חזרה לאישור קפיצה